اساتید موسسه

مهدی علیخانلوی اصل

مرتبه علمی

مــربــی

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس حسابداری

نوع همکاری

 هیــات علــمی

آدرس ایمیل

Alikhanlo_ma@yahoo.com

مریم قره جعفری

مرتبه علمی

مــربــی

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)

نوع همکاری

هیات علمی

آدرس ایمیل

m.jafary1672@gmail.com

سپیده احمدیان شهانقی

مرتبه علمی

مــربــی

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس  اقتصاد (تحلیل سیستمهای اقتصادی)

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

Sepideh1894@yahoo.com

 حمیده پور اکبر

مرتبه علمی

مــربــی

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس علوم اقتصادی(گرایش نظری)

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

Pourakbar89@yahoo.com

محمد تقی سرداری

مرتبه علمی

مــربــی

مدرک  و رشته تحصیلی

 فوق لیسانس مدیریت امور دفاعی

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

hasantagavi@yahoo.com

 معصومه علیزاده

مرتبه علمی

مــربــی

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی

نوع همکاری

مـدعـو

آدرس ایمیل

m.alizadeh135680@gmail.com

 زیبا تقی نژاد

مرتبه علمی

مــربــی

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس حسابداری

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

zztaginejad@yahoo.com

 لیلا احفادی

مرتبه علمی

مــربــی

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس ریاضی کاربردی ( گرایش آنالیز عدد)

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

Ahfadi.leila@gmail.com

فرهاد عبدالخالقی

مرتبه علمی

مــربــی

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس حقوق جزاء و جرم شناسی

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

www.z.zz998@yahoo.com

مهین یاوری

مرتبه علمی

مــربــی

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

mahin.yavari@gmail.com

 

دکتر سعید حاج حسنی اصل

 

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

دکترای اقتصاد

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

مهسا ابری

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس حسابداری

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

مسعود انوری

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس  مدیریت بازرگانی

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

سعیده اقازاده

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس آمار و ریاضی

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

 

علیرضا بهشتی

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس ریاضی

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

المیرا جعفری

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت اجرایی اقتصاد

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

احد خلیل زاده

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت مالی

نوع همکاری

 

آدرس ایمیل

 

 

 

محمد حسین ذاکری

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت صنعتی

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

حامد رضا زاده

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

دانشجوی دکترا حسابداری

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

رقیه زمانی

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس بیمه

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

 

الهام سلیمانی

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

معصومه سید رضائی

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس زبان انگلیسی

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

زیبا عبدالهی

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس حسابداری

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

 

زین العابدین گلصنملو

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس مبانی فقه وحقوق اسلامی

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

زهرا ویلشقی

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس تاریخ تمدن

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

سیده رویا علوی

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس مهندسی نرم افزار

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

 

قادر عاطف پور

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس علوم اجتماعی

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

غلامرضا پسیان

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

اسماعیل حاج علیلو

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس حسابداری

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

 

پروین پاکنهاد

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس علوم تربیتی

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

یوسف جلیل زاده

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس حسابداری

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

احد صمدی

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس حسابداری

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

 

سعید نقی زاده

مرتبه علمی

مــربــی

 

مدرک  و رشته تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت دولتی

نوع همکاری

مدعو

آدرس ایمیل

 

 

 آخرین بروز رسانی : دوشنبه ، 18 مرداد 1395