ارتباط با ما

.1ریاست   : Nasiri@allamehkhoei.ac.ir

.2مسئول آموزش :   hoseinzadeh@allamehkhoei.ac.ir

.3امورمالی : Alikhanlo@allamehkhoei.ac.ir

.4امور اداری:   hoseinzadeh@allamehkhoei.ac.ir

.5روابط عمومی :   info@allamekhoei.ac.ir

آدرس صفحه اینستاگرام:

allamehkhoei.ac.ir

 

 

 

 


 آخرین بروز رسانی : شنبه ، 21 اردیبهشت 1398