جواد هنرور

جواد هنرور

کارشناسی الهيات و معارف اسلامی گرايش اديان و عرفان تطبيقی از دانشگاه تهران – سال 67

کارشناسی ارشد اديان و عرفان از دانشگاه تهران – سال 70

فارغ التحصيل ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد

عنوان پايان نامه = مروری بر مسيحيت در خاورميانه از آغاز تا سال 1800 م

مدرس مراکز تربيت معلم شهرستان خوی به مدت 18 سال

مدرس نمونه مراکز تربيت معلم در سطح استانیدر سال 1383

مدرس نمونه مراکز تربيت معلم در سطح کشوریدر سال 1386

عضو هيأت علمی نيمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی از سال 1372 تا سال 1389

سابقه تدريس چندين ساله در دانشگاه پيام نور خوی و دانشکده علوم قرآنی خوی.

مقالات برگزيده ارائه شده در همايش ها با دريافت لوح تقدير

  • بررسی راههای عملی تعميق بينش مذهبی دانشجويان– خوی سال 1380.

  • نقش معلم در بسط و تعميق رفتار علوی در جامعه –اردبيل سال 1381.

  • راهکارهای مؤثر در ارتقاء انگيزه های معنوی جوانان – مشهد سال 1382.

مقالات چاپ شده در مجلات و نشريات داخلی.

  • تثليث در مسيحيت ( نشريه علوم انسانی ) سال 1380

  • دين فهمی و دين باوری ( فصلنامه مصباح ) سال 1381

  • نجات بخشی در دين زردشت ( فصلنامه انديشه وران ) سال 1383

  • نجات بخشی در دينيهود و مسيحيت ( فصلنامه انديشه وران ) سال 1383

  • پيام زردشت ( فصلنامه انديشه وران ) سال 1384

  • و دارای 8 اثر و تأليف چاپ نشده که به تأييد کميسيون ارزيابی آثار و تأليفات آموزش و پرورش رسيده است.

 


 آخرین بروز رسانی : دوشنبه ، 12 اسفند 1392