دکتر سید طاها مرقاتی

دکتر سید طاها مرقاتی

نماینده رسمی موسسه در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

ليسانس:الهيات - دانشگاه تهران

فوق ليسانس :فقه و حقوق اسلامي - دانشگاه تهران

دكترا :فقه و حقوق اسلامي - دانشگاه فردوسي مشهد

پست الكترونيك :merghati@samt.ac.ir

مقالات :

 • تحجير، دانشنامه جهان اسلام، جلد ٧، ١٣٨٢.
 • تنقيح مناط، دانشنامه جهان اسلام، جلد ٨، ١٣٨٣.
 •  تمهيدالقواعد، دانشنامه جهان اسلام، جلد ٨ ، ١٣٨٣.
 • نسب ناشي از لقاح مصنوعي با دخالت عامل بيگانه، مقالات و بررسيها، بهار و تابستان ١٣٨٣.
 • حقوق كودكان در اهداي گامت، فصلنامه پايش، 1387.
 • حق‌الله و حق‌الناس، دانشنامه جهان اسلام، جلد 13، 1388.
 • اختلال واژينيسموس و احكام فقهي آن، مجموعه مقالات فقه و حقوق تطبيقي، ١٣٨٨.
 •  اهداي تركيبي گامت و رحم اجاره اي و حقوق والد فرزندي، اخلاق و تاريخ پزشكي، ١٣٨٨.
 • Debet in embroyodonation: embryo donation or both-gamete donation, 2005ارائه در سومين كنفرانس بين‌المللي ارتباطات پزشكي و اخلاق، سيدني.
 • Donation and Surrogcyfrom Islamic View, 2009
 • Assisted Reproductive Techniques (ART) as acampian against Infertility observed from the Islamic Ethic and Juris prudenceViewpoint، National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, 2011

كتابها :

 • تاريخ فقه و فقها با همكاري دكتر ابوالقاسم گرجي، ترجمه، ١٣٧٥.
 • .باروري مصنوعي از ديدگاه فقهي و حقوقي، تأليف، (در دست انتشار).
 • حقوق جزاي عمومي در اسلام، تأليف، (در دست انتشار).
 • فقه پزشكي تطبيقي، (در دست تأليف)

تحقيقات و فعاليتها :

 • بررسي آثار فقهي و حقوقي توليد مثل نوين انسان(پايان نامه)

پست اداري و اجرايي :

 • از 1373 تا 1377، معاون پژوهشي (سمت).
 • 1380 تا1392، قائم مقام (سمت).
 • 1380 تا 1385، معاون پژوهشي (سمت).
 •  1382 تا 1384، رئيس مركز تحقيق و توسعه علوم انساني (سمت).
 • اسفند 1384، مسئول پانل فقهي همايش اهداي گامت.
 •  1385 تا 1386، معاون اجرايي سازمان (سمت).
 •  1386 تاکنون، مدير گروه پژوهشي الهيات،فقه و مباني حقوق اسلامي (سمت).
 •  1387 تا 1389، معاون پژوهشي (سمت).
 •  1389 تاکنون، رئيس مركز تحقيق و توسعه علوم انسانی(سمت).
 •  1391 تاکنون، رئيس مركز چاپ و نشر (سمت)
 • از 1392 به بعد عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

جوايز ، تقدير نامه ها و نشانها :

 • دريافت لوح تقدير در سال ١٣٨٤ از وزير علوم، تحقيقات و فناوري به مناسبت نقش مؤثر در چاپ هزار كتاب (سمت).
 • لوح تقدير از وزير علوم، تحقيقات و فناوري در سال ١٣٨٥ به عنوان توفيق در معاونت پژوهشي سازمان (سمت).

سابقه تدريس :

 • رشته تخصصی فقه و اصول، كارشناسي و كارشناسي ارشد، دانشگاه مذاهب اسلامي، از ١٣٧٥ تاکنون.
 • رشته تخصصي فقه و اصول، كارشناسي و كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهراء، از 1370 تا 1389.
 • رشته حقوق، كارشناسي و كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي، از ١٣٨٤ تا 1389.
 • رشته حقوق، كارشناسي و كارشناسي ارشد، دانشكده علوم قضايي، از ١٣٨٦ تاكنون.
 • رشته حقوق، كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد زنجان، از ١٣٨٥ تا ١٣٨٧.
 • رشته تخصصي فقه و اصول سطح 3، مؤسسه علوم ديني كوثر، از 1388 تاكنون.
 • رشته حقوق، كارشناسي، دانشگاه تهران از 1390 تاكنون.

 آخرین بروز رسانی : دوشنبه ، 12 اسفند 1392