دکتر عليرضا معين زاده

دکتر عليرضا معين زاده

 

معاون آموزشی دانشگاه پيام نور مرکز خوی به مدت دو سال = 1370 - 1369

استاديار پايه 26

کارشناسی رشته زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه تبريز– سال 1364

کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه تهران– سال 1368

دکتری رشته زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه علامه طباطبايی تهران– سال 1384

عنوان پايان نامهکارشناسی ارشد:اخلاق و عرفان در جام جم اوحدی مراغه ای

عنوان پايان نامه دکتری:فرهنگ طبی تا قرن هفتم و تصحيح کتاب « شفاء المرض »

آثار پژوهشی:

  • تصحيح کتاب « انيس العشاق »- طرح پژوهشی
  • مقاله « مکتب ادبی، سبک ادبی »- مجله دانشکده ادبيات دانشگاه تبريز – سال 1381
  • مقاله « در باره حافظ خطيب رهبر »- کتاب « ماه فلسفه و ادبيات » - سال 1383
  • مقاله « طب ايرانی، ادبياتايرانی و جالينوس »- نشريه دانشگاه تربيت معلم آذربايجان – سال 1384
  • مقاله « در نقد کتاب گزيده خاقانی »دکتر منصور ثروت – کتاب « ماه ادبيات » - سال 1384
  • راهنمايیپايان نامه کارشناسی ارشد خانم صديفه ايفايی تحت عنوان « فرهنگ اعلام صوفيه از قرن 6 2 »– سال 1387
  • مشاوره پايان نامه کارشناسی ارشد آقای کيومرث ملکی تحت عنوان « خدمات متقابل روزنامه همشهری و ادبيات »– سال 1387

 آخرین بروز رسانی : دوشنبه ، 18 خرداد 1394