کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

مشخصات کلی دوره 

 

1-   تعریف و هدف

دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص موردنیاز سازمانها ،ادارات ،موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدفهای گوناگون و سطوح کارشناسی ناپیوسته می باشد.فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در قسمتهای اداره امور تدارکات ،اداره امور کارگزینی ،اداره امور مالی،بازاریابی و نظایر آن به کار اشتغال پیدا کنند.

2-  طول دوره و شکل نظام

  طول دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 2 سال است و تمامی درسهای آن در مدت 4 نیمسال ارائه و برگزار می شود.طول هر       نیمسال تحصیلی 16 هفته می باشد در این دوره علاوه بر درسهای تئوری بر جنبه های کاربردی درسها تاکید ویژه ای شده است .

3- تعداد واحدهای درسی

تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی:

1-    دروس عمومی(ع)                               10واحد

2-   دروس پایه (پ)                                  20واحد

3-  دروس اصلی (الف)                             9واحد

4-  دروس تخصصی (ت)                           22واحد

5-  دروس اختصاصی،اختیاری                 7واحد (دانشجویان ملزم به گذراندن7 واحد از بین دروس اختیاری می باشند)

 

                                   جمع                                            68واحد

         4-نقش و توانایی

           شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت با کاربرد این رشته آشنا می شوند.

5-ضرورت و اهمیت:

الف-آشفتگی و نابسامانی در بسیاری از موسسات بازرگانی عموما ناشی از عدم وجود اصول صحیح مدیریت و یا عدم رعایت این اصول می باشد.

ب_آموزش صحیح مدیریت می تواند در شناخت مشکلات اقتصادی و بازرگانی جامعه و کوشش در رفع آن موثر باشد.

ج-اعمال حاکمیت ضوابط بر روابط در اداره امور بازرگانی

 

سرفصل
ترم بندی
سرفصل دروس

ترم بندی مرتبط

ترم بندی نا مرتبط


			

 


 آخرین بروز رسانی : پنجشنبه ، 6 دی 1397