کاردانی امور بانکی

مشخصات کلی دوره

تعريف و هدف

اقتصاد يک کشور از طريق کنترل مالي و پولي آن امکان پذير است و بايد طبق برنامه ريزي هاي مشخص و هدف دار جلو رفته، با کنترل و نظارت بسيار دقيق خاتمه يابد.برنامه ريزي هاي مالي و پولي باعث مي شود که منابع مختلف و نيروي انساني موجود بطوره ماهنگ به طريقه سالم در جامعه به کار افتد و ضمن ارائه حداکثر کارائي، نتايج ازپيش تعيين شده نيز حاصل شود.

بانکداري در هر کشور يکي از ابزارهاي مهم در اجراي سياست هاي پولي بوده و در عين حال بهترين منبع آمار و اطلاعات جهت سياستگذاري هاي مذکور است. تجزيه و تحليل دقيق عملکرد بانک ها، چگونگي اجراي سياست هاي پولي را نشانداده، علل عدم کاربرد بعضي از خط مشي ها را بخوبي کشف مي کند و در اختيار قرار ميدهد.

رشته مديريت امور بانکي بر حسب مشاغل بسيار متنوعي که فارغ التحصيلان آن در بانک ها عهده دار مي شوند به حوزه هاي وسيع بانکداري داخلي (سازماندهي مديريت شعب، اعتبارات، اطلاعات، سرمايه گذاري، روابط عمومي، خدمات و ...) و بانکداري بين المللي (واردات،صادرات، اعتبار، اسناد و ...) تقسيم مي شود که براي هر يک از اين حوزه ها اطلاعات ومعلومات مشترک و اختصاصي مورد نياز است.

دوره کاردانی امور بانکی، يکی از دوره های تحصيلی آموزش عالی است و هدف از آن، آموزش و تربيت افرادی است که پس از يک آموزش دوساله نظری و عملی توأم به طور رسمی عهده دار مسئوليتهايی در شبکه بانکی گرديده و قسمتی از نياز آنها را در زمينه امور محوله، تأمين نمايند.

نقش و توانايی فارغ التحصيلان

  • انجام کليه امور حسابداری شعب واحدهای بانکی

  • انجام کليه امور مربوط به باجه داری، انجام امور مشتريان، دريافت و طبقه بندی آمار و اطلاعات زير نظر رؤسای دواير مربوط در واحدها

  • اشتغال به کارهای عمومی در ادارات مرکزی بانکها

  • سرپرستی و اداره يا معاونت بعضی واحدهای ستادی و شعب بانکها.

آینده شغلی و بازار كار

فارغ‌ التحصيلان اين رشته مي توانند ايفاگر فعاليت ‌هاي زير باشند:

ـ انجام كليه امور حسابداري در شعب و مؤسسات وابسته به بانك ها.

ـ تصدي مديريت مالي در شركتهاي مورد سرمايه گذاري بانك ها.

ـ انجام وظايف مختلف بانكداري از سطوح مسئول دواير در شعب و تا سطوح رؤساي شعب و سرپرستي‌ها بطور
تدريجي همراه با كسب تجربه.

ـ كار در ادارات، سازمان ها و روش ها بعنوان طراح و يا مجري طرح ها و روش هاي جديد بانكداري.

ـ انجام ساير امور در ادارات ستادي بانك ها.

ـ مسؤليت در ساير سطوح مديريت بانك ها پس از كسب تجربه و توانايي هاي كافي و تدريجي .

 

دانلود سر فصل دروس

دانلود ترم بندی

سرفصل

ترم بندی
 

 


 آخرین بروز رسانی : پنجشنبه ، 6 دی 1397