خطوط ارتباطی

 

عنوان سازمان
نام مسئول
شماره تلفن
ریاست آقای دکتر نصیری 36261643
حراست آقای گلصنملو 36250299
مدیرمالی آقای علیخانلوی اصل 36251153
مسئول آموزش آقای حسین زاده 36254383
کارشناس آموزش خانم ویشلقی 36240289
کارشناس آموزش خانم عبدالخالقی 36259454
 

 


 آخرین بروز رسانی : دوشنبه ، 9 اردیبهشت 1398