دکتر حسین عیوضلو

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:حسین عیوضلو  تحصیلات: دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1379 رتبه  دانشگاهی :استادیار ﭘایه19     کارشناسی ارشد :معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق(ع) در سال 1369   شماره شناسنامه:2    تاریخ تولد:1339   محل تولد:خوی  گرایشهای تخصصی: اقتصاد پول و بانکداری ؛ اقتصاد منابع؛ اقتصاد اسلامی، عدالت اقتصادی، روش شناسی علم اقتصاد، بانکداری بین الملل،اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان، سرمایه گذاری خطر پذیر

سابقه فعالیتهای اجرایی- پژوهشی

 1. رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات اقتصادی – مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)(1371-1374)
 2. مدیر کل طرح و برنامه دانشگاه امام صادق(ع)، سالهای 1379ال 1381.
 3. دبیر اجرایی اولین همایش تخصصی اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) با عنوان :"مبانی معرفت شناسی و روش شناسی اقتصاد اسلامی (1379)
 4. دبیر میزگردهای تخصصی اقتصاد اسلامی در مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی(سال 1378)
 5. نماینده  دانشگاه  امام صادق(ع) در برگزاری دومین تا پنجمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی در محل دانشگاه تربیت مدرس
 6. دبیر سرویس بانکداری و اقتصاد اسلامی مجله ماهانه "تازه های اقتصاد"(سالهای 1378و1379)
 7. عضو هیآت مدیره  انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران(1382 تا کنون)
 8. معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)،(سالهای 1382 تا پاییز 1384).
 9. عضو هیأت تحریریه مجله راهبرد یاس (1385 تا کنون)
 10. عضو دبیر خانه (مسؤول گروه اقتصاد) هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره وابسته به شورای انقلاب فرهنگی کشور
 11. عضو کارگروه بانکداری اسلامی در زیر مجموعه معاونت بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی  و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1382 تا کنون)
 12. مدیر گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)،(سالهای 1381-1382).
 13. مدیر گروه فلسفه و اقتصاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)،(ادامه دارد).
 14. دبیر همایش ملی اقتصاد یارانه(1384) با ریاست دکتر دانش جعفری
 15. عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران (1385 تا کنون)
 16. دبیر علمی همایش بین المللی "ابزارهای نوین مالی در نظام بانکداری اسلامی" ، با همکاری وزارت اقتصاد، بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه صادرات ایران (1387)
 17. دبیر علمی همایش ملی " آشنایی با شیوه های تأمین مالی و روش های جذب تسهیلات داخلی و بین المللی" با همکاری نهادهای آموزشی و اجرایی کشور (1387)
 18. رئیس کارگروه راهبری تحول ساختاری نظام بانکی در زیر مجموعه شورای هماهنگی بانکها (از سال 1387 تاکنون)
 19. عضو هیأت شرعی نظام بانکی کشور (از سال 1387 تا 1390)
 20.  عضو هیأت تحریریه دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی- دانشگاه امام صادق(ع)
 21. عضو شورای بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (از سال 1388 تا 1391).
 22. عضو هیأت مدیره صندوق پژوهش و فناوری  غیردولتی" توسعه صادرات و فناوری شریف"، از 1390 تاکنون و رئیس هیأت مدیره (از پاییز 1392)
 23.  رئیس هیأت مدیره شرکت سنجش و فناوری آرمان شریف ( در حال نهایی شدن مراحل ثبت)
 24.  رئیس کمیسیون " شناسایی و بررسی عوامل بازار صنایع و خدمات دانش بنیان" وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 1392.
 25. مدیر پروژه کلان طرح تحول بانکی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
 26. عضو اندیشکده عدالت، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (از 1391 تاکنون)
 27.  عضو قطب علمی : اقتصاد توسعه با تأکید بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

 

 

آثار و تالیفات

 1. کتاب چاپ شده:« عدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصاد اسلامی»،انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)،1385.
 2. کتاب چاپ شده: تحلیل فقهی – اقتصادی اوراق قرضه در بازار پول و سرمایه ایران، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بهار 1384.
 3. تدوین کتاب: مجموعه میزگردهای تخصصی پیرامون فلسفه اقتصاد اسلامی- موسسه تحقیقات پولی و بانکی-1378.
 4. ترجمه و تألیف کتاب: مبانی فقهی – اقتصادی بانکداری و تأمین مالی اسلامی، با همکاری مرتضی بکی حسکوئی ، دانشگاه امام صادق(ع)، 1388.
 5. ترجمه و تألیف: فلسفه اقتصاد اسلامی؛ با همکاری دکتر سید عقیل حسینی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1391
 6. رساله دکتری:بررسی و تحلیل امکان سازگاری معیارهای "عدالت" و "کارایی" در نظام اقتصادی اسلامی-شهریور 1379-دانشگاه تربیت مدرس
 7. تدوین و ویرایش علمی: قرآن و اقتصاد، مجموعه مقالات دومین همایش پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه ، 1387.
 8. ترجمه و تالیف کتاب : "فلسفه اقتصاد اسلامی " با همکاری سید عقیل حسینی ،1390، انشارات دانشگاه امام صادق (ع)
 9. مقاله علمی پژوهشی: کاربرد نظریه عدالت اقتصادی در نظام اسلامی توزیع ثروت و درآمد-مجله تحقیقات اقتصادی-شماره57-پاییز و زمستان 1379- صص:97-132.
 10. مقاله علمی پژوهشی: اصول و مبانی نظام پولی در اقتصاد اسلامی، مجله علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، بهار1387،شماره 29، صص:63-35.
 11. مقاله علمی- پژوهشی: بررسی ثبات و کارایی نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری متعارف، با همکاری حسین میسمی ، مجله اقتصاد اسلامی، شماره 31، پاییز 1387، صص191- 161.
 12. مقاله علمی پژوهشی: درآمدی بر معرفی ارکان و هسته سخت اقتصاد اسلامی، دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی،  دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 1، پاییز و تابستان 1387، صص:173-139.
 13.  مقاله  مشترک علمی پژوهشی ، اصلاح ساز و کارهای نظام صنفی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در پرتو آموزه های اسلام، با همکاری جواد ارباب، دو فصلنامه علمی- پ‍ژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، سال سوم، شماره اول،پاییز و زمستان 1389، صص87-69.
 14. مقاله  مشترک علمی پژوهشی ، آیا قیمت بازاری عادلانه است؟ (تحلیل تطبیقی نگرش فلاسفه یونان، علمای اسکولاستیک و فقهای مسلمان  به قیمت عادلانه، ، همکاری با  دکتر سید عقیل حسینی، ، دو فصلنامه علمی- پ‍ژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، سال چهارم، شماره دوم ، بهار و زمستان 1391، صص164- 119.
 15.  مقاله پژوهشی، مبانی روش شناسی و ساختار نظریه های اقتصاد اسلامی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، پاییز و زمستان 1379، صص: 162-143.
 16. مقاله تخصصی:"سیاست پولی در نظام پولی اقتصاد اسلامی"، ارائه شده در اولین همایش بین المللی ابزارهای نوین مالی در نظام بانکداری اسلامی، بانک توسعه صادرات ایران با همکاری IDB ، فروردین 1386.
 17. طرح پژوهشی پایان یافته: ،« ارائه شاخصه هایی برای ارزیابی عملکرد و تحلیل سیاستهای توسعه در راستای تحقق هدف عدالت اجتماعی» ، طرح تحقیقاتی، طرف قرارداد: کمیسیون سیاستهای کلان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، پاییز 1384.
 18. مقاله علمی ترویجی:نظریه ای در تبیین مبانی نظری توزیع ثروت و درآمد در نظام اقتصادی ایران، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی،معاونت امور اقتصادی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی،سال دهم ،شماره24،زمستان 1381.
 19. مقاله تخصصی: گستره قاعده عدالت و مرزبندی تحلیلهای فقهی و اقتصاد اسلامی؛ چاپ شده در مجموعه مقالات چهارمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی، 25 و26 آبان 1384.
 20. Financial Securities in Islamic Framework, in:”The Journal of Money and Economy”,Monetary and Banking Research- Academy,Central Bank of the Islamic Republic of Iran,Vol.3,No.4,5,Spring,Summer 2005.
 1. ارائه مقاله به زبان انگلیسی در کارگاه بین المللی بانکداری اسلامی زیر نظرIDB  که توسط پژوهشکده اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزهای شنبه تا سه شنبه (16 تا 19 آبانماه) برگزار شد. با عنوان:

Trade-off between Islamic Principles & Economic realities in the Islamic banking industry

 1. ارائه چهار سخنرانی به زبان عربی در دانشگاه دمشق(از 25 تا 28 مارس):

                                                       المحاضرة الأولی : ألاسس الاقتصاد الاسلامی

                                                المحاضرة الثانیة : الفکر الاسلامی للاقتصاد بین الحقیقة و الواقع

                                                المحاضرة الثالثة : فکرة العدالة فی الاقتصادالاسلامی

                                                المحاضرة الرابعة : الاقتصاد الاسلامی فی جمهوریه الاسلامیة الایرانیة

 1. مقاله ،بررسی نگرش اساتید مدرس دروس اقتصاد اسلامی به این دروس، چاپ شده در کتاب«تدریس اقتصاد اسلامی»، پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس،1382.
 2. مقاله:«به سوی اصلاح نظام اقتصادی ایران»،فصلنامه پژوهشی مؤسسه فرهنگی یاس، شماره سوم، پاییز 1384.
 3. مقاله:"چالشهای نظام تصمیم گیری در ایران»، فصلنامه پژوهشی مؤسسه فرهنگی یاس، شماره دوم، تابستان 1384.
 4. مقاله: توزیع کارکردی: نظریه ای در روش اسلامی توزیع درآمد بین عوامل تولید-فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)-سال اول –شماره 3 – بهار 1375-ص:1541-167.
 5. مقاله: نظریه عدالت اقتصادی در چارچوب شریعت اسلام – ارائه شده دراولین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی-دانشگاه تربیت مدرس1378.
 6. مقاله: مبانی روش شناسی و ساختار نظریه های علمی اقتصاد اسلامی – فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)-شماره های 11و12- صص:143-162.
 7. مقاله:بررسی فقهی-اقتصادی امکان انتشار اوراق قرضه در اقتصاد ایران- در: مجموعه سخنرانیهای ماهانه سال 1379-موسسه تحقیقات پولی و بانکی-تابستان 1380- ص:72-35.
 8. تآلیف جزوه درسی:مبانی نظری و فلسفی اقتصاد اسلامی ، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،(ویرایش آخر-1384)
 9. طرح تحقیقی:نظریه ای در تبیین الگوی نظری توزیع ثروت و درآمد در اسلام و تحلیلی پیرامون امکان تطبیق آن با اقتصاد ایران-1380-معاونت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 10. طرح تحقیقی: بررسی فقهی-اقتصادی امکان انتشار اوراق قرضه در اقتصاد ایران-موسسه تحقیقات پولی و بانکی-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران-1380
 11. مقاله: مکانیسم تاثیرگذاری اندیشه های دینی بر اندیشه های اقتصادی :در چهارچوب اقتصاد رفاه-ارائه شده در دومین نشست تخصصی محققان اقتصاد اسلامی-دانشگاه تبریز-شهریور 1381.
 12. جزوه تحقیقی(انتشار در حجم محدود): اصلاحات اقتصادی درچین: بررسی روند گذار از اقتصاد متمرکزبه اقتصاد بازار در راهبرد توسعه اقتصادی چین-موسسه فرهنگی- پژوهشی یاس-1381  
 13. جزوه تحقیقی(انتشار در حجم محدود):راهبرد اقتصادی3:بازارهای مالی متشکل:ضرورت تشکیل وفواید جانبی –موسسه فرهنگی-پژوهشی یاس-1381
 14. ترجمه کتاب:" الاقتصاد الاسلامی بین منهاجیه البحث و امکانیه البحث " انتشارات بانک توسعه اسلامی(1999)-دانشگاه امام صادق(ع)-1381.
 15. ترجمه کتاب:"درسهایی از اقتصاد اسلامی”Lessons on Islamic Economics-بخش دوم از جلد اول-انتشارات بانک توسعه اسلامی(1998)- دانشگاه امام صادق(ع ) – 1381.

<>33- شورای هماهنگی بانکها، انتشار گزارشهای مختلف از طرح تحول ساختاری نظام بانکی (1393-1387)


 آخرین بروز رسانی : پنجشنبه ، 22 آذر 1397